Май

«Белая Река» СМнын каймак майы уй сүтүнѳн алынган каймак сүттү сепарациялоо же чалуу жолу менен алынат. Азык эмульсиялык май негизинде ѳндүрүлѳт, анын басымдуу курамдык бѳлүгү уй сүтүнѳн жана алардан май фазасын бѳлүп, сүттүү эмес компоненттерди кошуу же кошпоо менен, анда сүт плазмасын бир калыпта таратуу жолу менен сүттү кайра иштетип чыгаруунун кыйыр азыктарынан ѳндүрүлгѳн сүт майы саналат. Май бир гана технологиялык кѳрсѳтмѳлѳр боюнча жана бардык аныкталган санитардык нормаларды, эрежелерди, стандартты сактоо менен даярдалат.

«Традиционное» каймак майы
«Традиционное» каймак майы

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 82,5% 82,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

«Крестьянское» «Дыйкан» каймак майы
«Крестьянское» каймак майы

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 75,5% 75,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 200 г 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

«Үйдүкү» каймак майы
«Үйдүкү» каймак майы

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 72,5% 72,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 200 гр. 500 гр.
«Жеңил» таттуу каймак майы
«Жеңил» таттуу каймак майы

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 61,5% 61,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 200 гр. 500 гр.
«Жогорку сапаттагы» майы
«Жогорку сапаттагы» майы

Таңгак түрү Тамак-аш пергаменти
Майдын курамы 75,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин -18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин +2ден +6°Ска чейин
Салмагы 500 г

+2°Стан +6°Ска чейинки температурада сактоо керек

Масло сладко-сливочное в коробках
«Дыйкан» таттуу каймак майы
«Жеңил» таттуу каймак майы
«Жогорку сапаттуу» татуу каймак майы

Таңгак түрү Тамак-аш
пергаменти
Тамак-аш
пергаменти
Тамак-аш
пергаменти
Майдын курамы 72,5% 61,5% 72,5%
Сактоо мѳѳнѳтү 120 суткага чейин
-18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин
+2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин
-18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин
+2ден +6°Ска чейин
120 суткага чейин
-18ден -20°Ска чейин
20 суткага чейин
+2ден +6°Ска чейин
Салмагы 20 кг 20 кг 20 кг

Контакты

Тынымсыз байланыш

Время работы: с 7:30 до 22:00 без выходных


Отдел продаж

k.aidaraliev@kantsut.kg

Отдел экспорта

export@kantsut.kg

Отдел кадров

s.baktygulova@kantsut.kg

© "Кант-Сут" ЖЧК, 2023